Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Κ. Σταυρούπολης περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων, που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του παρόντος Κανονισμού, στο σύνολό του. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των μελών της σχολικής κοινότητας.